Wolontariat

 I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-         przyjacielskie.
2. Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
4. Wolontariat w Gminnym Ośrodku Kultury I Sportu w Bogutach-Piankach skierowany jest do ludzi młodych oraz starszych, którzy chcą      pomagać, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy     charytatywne i kulturalne.
5. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszami jest koordynator wolontariuszy.

 II. Cele i sposoby działania

1. Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i     wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
2. Wolontariusze mają na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
3. Wspieranie ciekawych inicjatyw wolontariuszy.
4. Promocja idei wolontariatu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.
5. Prowadzenie szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
6. Wolontariusze angażują się do obsługi jednorazowych imprez kulturalnych.
7. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,     organizowanie spotkań informacyjnych, przekazywanie informacji za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np.     gazeta  lokalna, strona internetowa, grupy społecznościowe).
8. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.

 III. Wolontariusze

1. Wolontariuszem może być każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3. Młodzi Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu oraz po przedstawieniu pisemnej      zgody od opiekunów na działalność wolontariacką.
4. Każdy wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność Domu Kultury i Sportu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy,     swoje zdolności i doświadczenia
5. Każdy wolontariusz stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie wolontariatu Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w     Bogutach-Piankach