Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zgodna z RODO

W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczyna być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Uprzejmie informujemy wszystkich Państwa, iż Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Olszewskiego 2, 07-325 Boguty-Pianki dostosował do wytycznych RODO wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Politykę Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wprowadził ogólnodostępną Klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Eurpoejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Bogutach-Piankach przy ul. Olszewskiego 2, 07-325 Boguty-Pianki, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji kultury, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, że brak podania danych uniemożliwi Państwu skorzystanie z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w następującym zakresie:
  • uczestnictwo w zajęciach i warsztatach (dane osobowe są konieczne do kontaktu z uczestnikami zajęć lub ich rodzicami, do prowadzenia dziennika zajęć i ewidencjonowania wpłat za zajęcia i warsztaty),
  • udział w konkursie lub wycieczce organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (dane osobowe są konieczne do kontaktu z uczestnikami i rodzicami uczestników konkursu lub wycieczki, do zidentyfikowania uczestników, do zgłoszenia uczestników wycieczki do ubezpieczenia oraz do ewidencjonowania wpłat za uczestnictwo w wycieczce)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowaniu i profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Drodzy uczestnicy zajęć, Szanowni rodzice!

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przetwarza wizerunek uczestników zajęć (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów związanych z promocją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Olszewskiego 2, 07-325 Boguty-Pianki.
Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczestników zajęć lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach, występach a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczestnika zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia jej rodzica / opiekuna prawnego. namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.