Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KAPITUŁY MEDALU WIKTORA GODLEWSKIEGO "za działania na rzecz przyrody"

Wiktor Godlewski (1831-1900) urodził się w Bogutach-Wielkich na Mazowszu. Po ukończeniu szkoły średniej w Łomży zajmował się amatorsko ornitologią, współpracując z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym, placówką naukowo-muzealną kierowaną wówczas przez Władysława Taczanowskiego - światowej sławy ornitologa. Za udział w Powstaniu Styczniowym został skazany na katorgę w Syberii Wschodniej. Tam stał się towarzyszem i bliskim współpracownikiem Benedykta Dybowskiego, wybitnego przyrodnika przebywającego również na zesłaniu. Wraz z nim Godlewski prowadził badania przyrody mało znanych obszarów położonych między Irkuckiem i Władywostokiem. Zebrane okazy fauny syberyjskiej dostarczali muzeom, głównie Warszawskiemu Gabinetowi Zoologicznemu. Publikowali też rozprawy o faunie i fizjografii jeziora Bajkał oraz różnych obszarach Syberii Wschodniej. Za ich pionierskie wówczas badania fizjograficzne Bajkału zostali nagrodzeni, mimo że byli skazańcami, medalami Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Ich prace badawcze i zebrane okazy zachowały do dziś wysoką wartość naukową. Wiktor Godlewski był też wielkim autorytetem moralnym, zarówno w kraju jak też wśród zesłańców na Syberii. Po powrocie z zesłania osiadł na rodzinnym Mazowszu, a potem Podlasiu, nadal też współpracował z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym.

Medal im. Wiktora Godlewskiego jest przyznawany za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Ma ona służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia. Medal ustanowiono w 1992 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego. Był to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, który stąd pochodził i w tej okolicy jest pochowany. Pomysł i ustanowienie medalu ponad dwudziestoletniej realizacji tej inicjatywy ma dyrektor wyżej wymienionego Ośrodka - Roman Świerżewski. Wręczanie Medali odbywa się podczas sesji z programem krzewiącym wśród miejscowego społeczeństwa wiedzę sozologiczną, przyrodniczą, historyczną i edukacyjną. Medale przyznawane są corocznie. W roku 1992 odbyły się dwie sesje: pierwsza w nawiązaniu do 160 rocznicy urodzin Wiktora Godlewskiego i druga połączona z wręczeniem medali Jego imienia. Kapitułę Medalu powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Jej siedzibą jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.

Medale otrzymali:

 • Stanisława Chyl - za działalność muzealną i popularyzatorską związaną z W. Godlewskim i przyrodą Podlasia, (1992);
 • Andrzej Drycz - za badania nad awifauną bagien biebrzańskich i działania na rzecz ustanowienia tam parku narodowego, (1992);
 • Wiesław Nowicki - za działalność w społecznym ruchu ochrony przyrody, zwłaszcza na rzecz ochrony przyrody Wisły, (1992);
 • Aleksander Sokołowski - za badania roślinności regionu podlaskiego, (1992);
 • Gabriel Brzęk - za popularyzację w swoich książkach wiedzy o Wiktorze Godlewskim, (1995);
 • Fundacja "Pronatura" - za popularyzację wiedzy przyrodniczej szczególnie organizowanie wystaw, (1995);
 • Północno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - za badania nad awifauną regionu i działalność dla jej ochrony, (1995);
 • Czesław Łaszek - za wybitne zasługi dla ochrony przyrody Mazowsza i Podlasia, (1996);
 • Antoni Kuczyński - za prace naukowe nt. dziejów polskich badaczy przyrody na Syberii, (1996);
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku - za propagowanie ochrony przyrody w leśnictwie Podlasia,(1996);
 • Andrzej Czerwiński - za badania nad lasami północno - wschodniej Polski, (1997);
 • Józef Sobiecki - za popularyzację krajoznawstwa i przyrody regionu podlaskiego, (1997);
 • Ludwik Tomiałojć - za badania nad awifauną Puszczy Białowieskiej, (1997);
 • Zbigniew Kotański - za opracowanie nowatorskiej, warstwowej mapy geologicznej Polski, (1998);
 • Andrzej Mirski - za twórczość TV poświęconą przyrodzie oraz za stworzenie i wprowadzanie w życie koncepcji mini-rezerwatów, (1998);
 • Krystyna Rogaczewska - za twórczość poświęconą przyrodzie, zaangażowanie w organizacjach ochrony przyrody i Fundacji " Panda"oraz za wieloletnie społeczne prowadzenie "domowego" azylu dla ptaków, (1998);
 • Nadleśnictwo Bielsk - za zalesienie wschodniego Podlasia, (1998);
 • Kazimierz Uszyński - za upowszechnianie myśli przyrodniczej patrona ks. K. Kluka w działalności placówki, (1999);
 • Iwona Drozdowska -za osiągnięcia w edukacji ekologicznej młodzieży, (1999);
 • Jerzy Pawlikowski - za czynną ochronę przyrody na Mazurach, (1999);
 • Andrzej Szujecki - za opracowanie i wdrożenie modelu proekologicznej, wieloletniej gospodarki leśnej,(2000);
 • Jolanta Hebda - za działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej,(2000);
 • Adam Wajrak - za popularyzowanie wiedzy o przyrodzie, (2000);
 • Bolesław Szostakowicz - za badania i popularyzację wiedzy o polskich przyrodnikach zesłańcach na Syberii, (2001);
 • Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny -za działania na rzecz ochrony fauny w regionie mazowiecko - podlaskim, (2001);
 • Adam Wołk - za popularyzację przyrody i studia nad historią nauk przyrodniczych, (2001);
 • Wiktor Wołkow -za fotografie przyrodnicze, (2001);
 • Nadleśnictwo Rudka - za popularyzację i wdrażanie zrównoważonej gospodarki leśnej,(2001);
 • Joanna Wierzbicka - za dokumentowanie i popularyzację Bagien Biebrzańskich, (2002);
 • Simona Kossak - za działania dla zachowania różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej, (2002);
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - za działania na rzecz ochrony ptaków, (2003);
 • Andrzej Zalewski - za promocję kultury ekologicznej w radio, (2003);
 • Nadleśnictwo Krynki -za odtwarzanie środowiska przyrodniczego Wzgórz Sokólskich, (2003);
 • Tomasz Borecki - za dorobek naukowy rozwoju leśnictwa polskiego, (2004);
 • Franciszek Kobryńczuk - za dorobek naukowy i literacki w dziedzinie ochrony przyrody, (2004);
 • Komitet Ochrony Orłów - za osiągnięcia w czynnej ochronie ptaków drapieżnych, (2004);
 • Krystian Matysek - za twórczość filmową poświęconą przyrodzie, (2004);
 • Leszek Jerzak - za dokonania na rzecz poznania i ochrony przyrody regionu lubuskiego, (2005);
 • Józef Partyka - za animację działalności naukowej obejmującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w obrębie parków narodowych wyżyny krakowsko-częstochowskiej, (2005);
 • Ryszard Kowalski - za wybitne osiągnięcia w kształceniu nauczycieli w zakresie ochrony przyrody, (2005);
 • Elżbieta Strucka - za popularyzację wiedzy przyrodniczej na antenie Polskiego Radia, (2005);
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im.Wagów - za działalność naukową obejmującą dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Ziemi Łomżyńskiej, (2005);
 • Władysława Dybowska - za ocalenie i upowszechnianie dorobku naukowego polskich zesłańców na Syberii, (2006);
 • Klub Przyrodników ze Świebodzina - za wszechstronną działalność na rzecz ochrony przyrody, (2006);
 • Nadleśnictwo Drygały - za retencję wodną i odtwarzanie podmokłych siedlisk na terenie lasów Drygalskich, (2006);
 • Zofia Brzozowska - za ratowanie zwierząt, (2007);
 • Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - za działania na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich, (2007);
 • Janina Kawałczewska - za animację ochrony środowiska przyrodniczego regionu płockiego,(2007);
 • Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" - za działalność edukacyjną na rzecz ochrony przyrody, (2007);
 • Wiesława Borek-za wieloletnie działania na rzecz ochrony Sadów Żoliborskich, (2008);
 • Grażyna Hodun-za szerokie działania na rzecz popularyzacji ochrony przyrody, (2008);
 • Nadleśnictwo Łomża - za przywrócenie funkcji przyrodniczo-leśnej terenom byłego poligonu Czerwony Bór, (2008);
 • Zespół: dr Kazimierz Baliński, mgr Olga Teresa Lipińska, inż. mgr Jerzy Protekta i Zbigniew Woźniak działający w ramach Ligi Ochrony Przyrody na rzecz ochrony Skarpy Warszawskiej w rejonie parku "Arkadia" - za działania na rzecz ochrony Skarpy Warszawskiej, (2008);
 • Nadleśnictwo Krynki - za opracowanie i wdrożenie "Zintegrowanego systemu kształtowania i ochrony środowiska naturalnego", (2010);
 • Jerzy Bauer - za działania na rzecz edukacji przyrodniczej młodzieży, (2010);
 • Jacek Sokołowski - za aktywną pracę dydaktyczną i wychowawczą w dziedzinie ochrony przyrody, (2010);
 • śp. Artur Tabor - za wybitną działalność artystyczną w dziedzinie fotografii przyrodniczej oraz edukację młodzieży, (2010);
 • Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - za 50-letnią działalność na rzecz dziedzictwa historycznego polskiego rolnictwa i kultury wsi, (2010);
 • Nadleśnictwo Supraśl - za ochronę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego Puszczy Knyszyńskiej, (2011);
 • Bagiński Mieczysław - za całokształt pracy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, (2012);
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie - za twórczy wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczego Polski, (2012);
 • Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie - za pracę i działania na rzecz ochrony przyrody i edukację w tej dziedzinie, (2012);
 • Świerżewski Roman Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - za przywrócenie pamięci postaci Wiktora Godlewskiego - patrioty i przyrodnika, (2012);
 • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - za działalność edukacyjną na rzecz ochrony przyrody, (2012);
 • Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym - za działania na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonej gospodarki leśnej, (2013);
 • Zbigniew Kaszuba - za całokształt pracy na rzecz środowiska i ochrony przyrody, (2013);
 • "Przyroda Polska" - za popularyzację wiedzy przyrodniczej i edukację ekologiczną młodzieży, (2013);
 • Ks. Stanisław Skarżyński - za działania na rzecz przyrody i szczególne umiłowanie świata zwierząt, (2013);
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie - za ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polskiego leśnictwa oraz edukację ekologiczną społeczeństwa, (2014);
 • Mirosław Angielczyk - za kontynuację dzieła Ks. Krzysztofa Kluka - krzewienia polskich tradycji zielarskich i utworzenie Botanicznego Ogrodu Ziołowego, (2014);
 • Janusz Kur - za prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukację ekologiczną, (2014);
 • dr Michał Falkowski - za aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody Mazowsza, (2014);
 • Zbigniew Kamiński - Starosta Powiatu Ostrowskiego za popularyzację postaci Wiktora Godlewskiego i ochronę przyrody w powiecie ostrowskim, (2015);
 • Dr Andrzej Kruszewicz - dyrektor ZOO w Warszawie za popularyzację wiedzy o faunie świata, w szczególności ptaków, (2015);
 • Ogród ZOO w Warszawie za działalność popularyzacyjną - edukacyjną w dziedzinie zoologii i ochrony środowiska, (2015);
 • Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych Leśne Studio Filmowe w Bedoniu - za działanie na rzecz krzewienia piękna polskiej przyrody oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa, (2015);
 • Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim - za działalność edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przyrody, (2015);
 • prof. dr hab.Dariusz Gwiazdowicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - za działalność naukowo-dydaktyczną na rzecz ochrony przyrody, (2016);
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie - za propagowanie wiedzy o przyrodzie i gromadzenie dziedzictwa kulturowego regionu, (2016);
 • Piotr Tadeusz Kąkol Warszawa - za działalność edukacyjną oraz popularyzację ochrony przyrody wśród młodzieży, (2016);
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego - za krzewienie różnorodności gatunkowej i działalność edukacyjną na rzecz polskiego społeczeństwa, (2016);
 • (2017);
 • Hanna Chromińska- za zasługi na rzecz popularyzacji ornitologii i świadomości
      przyrodniczej na terenie Mazowsza i Podlasia wśród dzieci i młodzieży, (2017);
 • Leśny Bank Genów w Kostrzycy - za ochronę zasobów genowych drzew, krzewów i roślin szczególnie, cennych obiektów przyrodniczych środowiska leśnego Polski, (2017);
 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - za działalność edukacyjną, wydawniczą i popularyzatorską na rzecz ochrony przyrody, (2017);
 • Maciej Omelaniuk - za zaangażowanie w czynną ochronę i promocję przyrody Mazowsza i wydawnictwa przyrodnicze poświęcone dolinie Bugu, (2017);
 • Dr inż. Roman Zielony - za całokształt badań w zakresie przyrodniczych podstaw urządzania lasu i ochrony przyrody w lasach, (2017);
 • Paweł Cieśluk - za popularyzację wiedzy o ochronie przyrody, w szczególności edukację dzieci i młodzieży, (2018); Agnieszka Kryspin-Gałązka - za pracę organiczną w propagowaniu zachowań ekologicznych lokalnej społeczności, (2018);
 • Sergiusz Leończyk - Medal Honorowy za utrwalanie pamięci o Polakach na Syberii, (2018);
 • Nadleśnictwo Borki - za aktywną ochronę populacji żubra w Puszczy Boreckiej, (2018);
 • Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie - Zza działalność na rzecz zachowania bioróżnorodności, badania i edukację przyrodniczą, (2018);
 • To warzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat - za czynną ochronę przyrody, (2018);
 • Jerzy Sikorski – za działalność na rzecz ochrony środowiska i popularyzację wiedzy przyrodniczej, (2019);
 • Nadleśnictwo Kaliska – za twórcze kultywowanie tradycji Arboretum Wirty, prowadzoną działalność naukową, ochronę przyrody oraz edukację społeczeństwa, (2019);
 • Prof. dr hab. Władysław  Danielewicz – za osiągnięcia na rzecz ochrony przyrody  i popularyzację wiedzy przyrodniczej, (2019);
 • Mgr inż. Barbara Siedlicka – za wieloletnie działanie na rzecz roślinności na Uniwersytecie Warszawskim, a w szczególności za pracę w ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, (2019);
 • Dr Hanna Werblan-Jakubiec – za szczególne zasługi w prowadzeniu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz działania na rzecz ochrony ginących gatunków roślin w Polsce, (2019);
 • Dr hab. Marianowi Flisowi -za działalność na rzecz przyrody, (2021);
 • Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej „Sokolarnia”-za działalność na rzecz ochrony środowiska i popularyzację wiedzy przyrodniczej, (2021);
 • Stowarzyszeniu Ochrony Sów-za szczególne zasługi dla ochrony sów, (2021);
 • Emilianowi Sito-za działalność na rzecz ochrony środowiska, utrwalanie piękna terenów nadbużańskich i popularyzację wiedzy przyrodniczej, (2021);